ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส +3 โดย กองส่งเสริมคุณภาพ

จัดทำโดย นายสุวสันต์  กะมล(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)  งานคุณภาพการศึกษา : ข้อมูลโดย นายเสกสรรค์  คงพึ่งทรัพย์(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) งานคุณภาพการบริหารจัดการ  :: หน่วยงานกองส่งเสริมคุณภาพ ::

Log In

System 5S+3