ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส +3 โดย กองส่งเสริมคุณภาพ

จัดทำโดย นายสุวสันต์  กะมล(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)  งานคุณภาพการศึกษา : ข้อมูลโดย นายเสกสรรค์  คงพึ่งทรัพย์(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) งานคุณภาพการบริหารจัดการ  :: หน่วยงานกองส่งเสริมคุณภาพ ::

Log In

System 5S+3