ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
สถานะการประเมิน
หน่วยงาน คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. สวพ. สวท. สวส. ตสน. สอ. กก. กค. กบ. กผ. กพ. กสค. กบน. กบว. กบส.
 ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวม(ล่าสุด) !

ปีงบประมาณ 2/2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการ
1.1 เพศ
ชาย   จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
หญิง   จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
1.2 อายุ
21 - 30 ปี   จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
31 - 40 ปี   จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
41 - 50 ปี   จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป   จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
1.3 หน่วยงานที่สังกัด
1.4 ระดับการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
หัวหน้างาน/ฝ่าย/สาขา จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
1.5 การเข้าใช้งาน
ครั้งแรก   จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
1 - 2 ครั้ง   จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
3 - 4 ครั้ง   จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
มากกว่า 4 ปี ขึ้นไป   จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0.00
1.6 ตำแหน่ง
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3
ประเด็นประเมิน ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3 ค่าความเบี่ยงเบน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
     1. ระบบสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0 0 0 0 0 0.00
     2. ระบบสามารถให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง นำไปใช้ประโยชน์/วิเคราะห์ ข้อมูลได้ 0 0 0 0 0 0.00
     3. ระบบเข้าใจง่าย สามารถใช้งานได้อย่างเข้าใจ และรวดเร็ว 0 0 0 0 0 0.00
     4. ตัวอักษร และสีอักษร มีความเหมาะสม 0 0 0 0 0 0.00
     5. การจัดวางเครื่องมือ และเมนู 0 0 0 0 0 0.00
รวมจำนวนการเลือกคะแนนด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  0 0 0 0 0  
ค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เท่ากับ  0.00
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
     6. ระบบมีความรวดเร็ว 0 0 0 0 0 0.00
     7. การจัดวางแถบเครื่องมือมีความเหมาะสม 0 0 0 0 0 0.00
     8. ระบบใช้ง่ายไม่ซับซ้อน 0 0 0 0 0 0.00
     9. ระบบขัดข้องบ่อย 0 0 0 0 0 0.00
     10. ระบบเสถียรภาพดี 0 0 0 0 0 0.00
รวมจำนวนการเลือกคะแนนด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  0 0 0 0 0  
ค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เท่ากับ  0.00
รวมจำนวนการเลือกคะแนนทั้ง 2 ด้าน  0 0 0 0 0  
ค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนรวมทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ  0.00
การแปลผล อยู่ในระดับ  น้อยมาก