«ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร»
การรายงานข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ข้อมูลจากคณะเป็นผู้ให้ข้อมูล) ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา ลำดับหลักสูตร หน่วยงาน หลักสูตร สาขาวิชา รหัสหลักสูตร จำนวนอาจารย์
2565 01 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 25481981100714
จำนวน 10 รายชื่อ
2565 02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 25481981100824
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 03 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจริยะและโครงข่าย 25481981100914
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 04 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25511981102559
จำนวน 10 รายชื่อ
2565 05 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25591981100231
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 06 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 25481981100903
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 07 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 25481981100789
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 08 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 25421981100423
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 09 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 25481981100802
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 10 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 25591981100242
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 11 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ T20222074105668
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 12 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 25641986000298
จำนวน 3 รายชื่อ
2565 01 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 25541981101664
จำนวน 20 รายชื่อ
2565 02 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 25471981100867
จำนวน 15 รายชื่อ
2565 03 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 25491981101084
จำนวน 6 รายชื่อ
2565 04 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 25471981100856
จำนวน 34 รายชื่อ
2565 05 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) 20212098100385
จำนวน 10 รายชื่อ
2565 06 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 25491981101128
จำนวน 20 รายชื่อ
2565 07 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ต่อเนื่อง) T20222092104488
จำนวน 15 รายชื่อ
2565 01 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25441981100234
จำนวน 9 รายชื่อ
2565 02 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 25551981103162
จำนวน 6 รายชื่อ
2565 03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25551981103713
จำนวน 11 รายชื่อ
2565 04 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม 25631981100058
จำนวน 9 รายชื่อ
2565 05 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล 25631981100067
จำนวน 9 รายชื่อ
2565 06 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย(ต่อเนื่อง) 25641984000385
จำนวน 11 รายชื่อ
2565 07 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 25651984001501
จำนวน 33 รายชื่อ
2565 08 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม 25651984002107
จำนวน 19 รายชื่อ
2565 09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 25521981104272
จำนวน 16 รายชื่อ
2565 10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 25641986000916
จำนวน 9 รายชื่อ
2565 01 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 25481981103085
จำนวน 10 รายชื่อ
2565 02 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 25401981100645
จำนวน 15 รายชื่อ
2565 03 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 25511981104001
จำนวน 10 รายชื่อ
2565 04 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 25481981100936
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 05 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25401981100724
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 06 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 25541981100966
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 07 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25401981100724
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 08 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 25481981100879
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 09 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 25591981100229
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 25601981100265
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 11 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ป.โท) 25531981101562
จำนวน 6 รายชื่อ
2565 12 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 25611981100042
จำนวน 3 รายชื่อ
2565 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ป.เอก) 25631981100060
จำนวน 3 รายชื่อ
2565 01 คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 25401981100691
จำนวน 14 รายชื่อ
2565 02 คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 25481981100925
จำนวน 10 รายชื่อ
2565 03 คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 25531981101573
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 04 คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน 25631981100056
จำนวน 10 รายชื่อ
2565 05 คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม 25641984002051
จำนวน 5 รายชื่อ
2565 06 คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ 25651984001477
จำนวน 10 รายชื่อ
2565 07 คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ 25651986002019
จำนวน 7 รายชื่อ