ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวม !
เว็บไซต์กองส่งเสริมคุณภาพ
ปีการศึกษา(คะแนนจากระบบล่าสุด)
ค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนรวมทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ  0.00
คิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 0.00 %
การแปลผล อยู่ในระดับ  น้อยมาก